Friday, September 16, 2005

Cosmonaut Vladimir Solovyov 1946-