Friday, September 16, 2005

Cosmonaut Evgeny Khrunov 1933-2000