Friday, November 25, 2005

Cosmonaut Gennady Sarafanov 1942-2005