Friday, November 25, 2005

Cosmonaut Vitaly Zholobov 1937-