Friday, November 25, 2005

Cosmonaut Yuri Glazkov 1939-2008