Friday, November 25, 2005

Cosmonaut Yuri Glazkov 1939-2008

Cosmonaut Vitaly Zholobov 1937-

Cosmonaut Gennady Sarafanov 1942-2005

Saturday, November 12, 2005

Cosmonaut Konstantin Feokistov 1926-2009

Tuesday, November 01, 2005

Cosmonaut Yuri Romanenko 1944-